Advertisement

Ad promo image large
  • Published Date

    July 12, 2023
    This ad was originally published on this date and may contain an offer that is no longer valid. To learn more about this business and its most recent offers, click here.

Ad Text

bpda Virtual Public Meeting Dorchester Bay City Wednesday, July 26 6:00 PM - 8:00 PM Zoom Link: bit.ly/3XD0Jd1 Toll Free: (833) 568-8864 Meeting ID: 160 496 2752 Project Proponent: Accordia Partners Project Description: The BPDA is hosting a Community Advisory Committee (CAC) Meeting for the proposed project at Dorchester Bay City, a project located in Dorchester. The purpose of the meeting is to discuss the overall project, the potential impacts, and mitigation for the project. The meeting will include a presentation followed by questions and comments from the public. Thông tin ti cuchpnày rt quan trng i vi quý v vi t cách là c dân và bên liên quan ti Thành Ph Boston. Các dch v thông dch có sn truyn t thông tin ti các cuc hp này mà bn không phi tr thêm phí. Nuquý vcnsdng dch v thôngdch, vui lòng liên h: (caitlin.coppinger@boston.gov) (617.918.4280) Theo lch, cuc hp s din ra vào ngày 617.918,4280. Vui lòng yêu cu dch v thông dch mun nht là 5 ngày trc ngày hp. mail to: Caitlin Coppinger phone: email: Boston Planning & Development Agency One City Hall Square, 9th Floor Boston, MA 02201 617-918-4280 caitlin.coppinger@boston.gov Boston Plans.org @Boston Plans Teresa Polhemus, Executive Director/Secretary bpda Virtual Public Meeting Dorchester Bay City Wednesday , July 26 6:00 PM - 8:00 PM Zoom Link : bit.ly/3XD0Jd1 Toll Free : ( 833 ) 568-8864 Meeting ID : 160 496 2752 Project Proponent : Accordia Partners Project Description : The BPDA is hosting a Community Advisory Committee ( CAC ) Meeting for the proposed project at Dorchester Bay City , a project located in Dorchester . The purpose of the meeting is to discuss the overall project , the potential impacts , and mitigation for the project . The meeting will include a presentation followed by questions and comments from the public . Thông tin ti cuchpnày rt quan trng i vi quý v vi t cách là c dân và bên liên quan ti Thành Ph Boston . Các dch v thông dch có sn truyn t thông tin ti các cuc hp này mà bn không phi tr thêm phí . Nuquý vcnsdng dch v thôngdch , vui lòng liên h : ( caitlin.coppinger@boston.gov ) ( 617.918.4280 ) Theo lch , cuc hp s din ra vào ngày 617.918,4280 . Vui lòng yêu cu dch v thông dch mun nht là 5 ngày trc ngày hp . mail to : Caitlin Coppinger phone : email : Boston Planning & Development Agency One City Hall Square , 9th Floor Boston , MA 02201 617-918-4280 caitlin.coppinger@boston.gov Boston Plans.org @Boston Plans Teresa Polhemus , Executive Director / Secretary